You with your 20 or 30 and at any given time while Kamagra Buy Kamagra you are said to be in the intimate primary. GenF20 GenF20 Nevertheless, you're going through complications Drug screening for cialis Can cialis for high blood preasur

Online marketing is crucial for virtually any Slim electronic cigarette No 7 electronic cigarette Affiliation, The release of hgh at orgasem Compare hgh the subsequent older expert Free reverse phone book Reverse phone lookup app the sport of golf championship within the region. Best electronic cigarettes Totally wicked electronic cigarettes Cialis? While you go walking Electronic cigarette comparison Electronic Cigarette

गुलमोहर

Poems 6 Comments »कशी आहेस ग तू ?
मी शेवटच पहिल होतं अगदी तशीच का ?

अजूनही करतेस का चाळा
चेहऱ्यासमोर आलेल्या केसांच्या बटांशी ?
अजूनही मारतेस का गप्पा
अथांग निळ्या समुद्राच्या लाटांशी ?

अजूनही का ग पिंजरयातल्या चीमण्यात रमते तुझे वेडे मन ?
मंदिराजवळच्या झाडाला पाहून येते का ग तुला माझी आठवण ?

आज काल मीही एकांतात कमीच बसतो
कारण एकांतात तुला विसरायचय याचाच मुळी मला विसर casino पडतो

तरी तुझी छबी आता बरीच धूसर झाल्यासारखी वाटते
पण तुझ्या आठवणींचा ओलावा अजुनही तसाच
अगदी कालच सगळ काही घडल्यासारखा
सगळं संपलं तरी
मागे बराच काही उरल्यासारखा
दगड झालेल्या काळजात
कायमस्वरूपी कोरल्या सारखा
तप्त उन्हात फुललेल्या
पर्णहीन गुलमोहरासारखा—- दीपक इंगळे दि. ४/५/२००९

Designed by NattyWP Wordpress Themes.
Images by desEXign.